IT juhi teenus

Kuidas tulla IT’ga toime?

 • Kasutada kvalifitseeritud IT juhi teenust
 • Moodustada IT meeskond
 • Osta sisse IT teenus

Mis juhtub, kui … ?

 • Teie ettevõttes ei ole IT meest
 • Teie IT mehe kvalifikatsioon on madal
 • Teil ei ole usaldusväärset IT partnerit
 • Teil ei ole IT juhti, kes suudab lahti mõtestada teie ärimudelit
 • Teie IT juht on üle koormatud

Mida meie soovitame!

 • Juhul, kui Te ei ole kursis IT maailma eripäradega, soovitame endale palgata usaldusväärse ja erapooletu IT eksperdi.
 • Juhul, kui Teie ettevõtte jaoks on IT teise järguline või puudub vajadus IT juhi palkamiseks ettevõttesse, siis soovitame kaaluda IT juhi teenuse sisseostmist.
  Juhul, kui Teie ettevõttes on IT oluline, analüüsige reaalset investeeringut IT-sse.
 • Ärge kartke IT-d. Pöörake IT enda kasuks,
  • Otstarbekalt IT-ga ringi käimine aitab kokku hoida Teie ettevõtte kulusid ja suurendada tulusid
 • Ärge kasutage enda ettevõtte IT probleemide lahendamiseks põlve otsas nokitsevaid või ise hakanud “patsiga” IT mehi.

Oleme võimelised ära katma IT juhi põhiülesanded:

 • Koostöös ettevõttejuhiga äristrateegia väljatöötamises osalemine.
 • IT strateegiline juhtimine.
 • IT arendustegevuse korraldamine.
 • IT kasutamise ja ülalpidamise korraldamine.
 • IT meeskonna juhtimine.

Mida sisaldab põhiülesanne nr 1

 • Ettevõtte äristrateegia väljatöötamisega seonduvad ülesanded:
  • ettevõtte arengukavade väljatöötamisel osalemine koostöös ettevõtte juhtkonnaga;
  • IT vahendite parema rakendamise abil ettevõtte efektiivsuse suurendamise võimaluste selgitamine koostöös teiste juhtidega ja ettevõtte klientide ning partneritega. Juhtkonnale asjakohaste ettepanekute tegemine

Mida sisaldab põhiülesanne nr 2

 • IT strateegilise juhtimisega seonduvad ülesanded:
  • IT turul toimuvate muutuste ja trendide kohta info hankimine ja analüüsimine
  • IT strateegia väljatöötamine ja sõnastamine lähtuvalt IT võimalustest ja ettevõtte äristrateegiast tulenevatest vajadustest ning võimalustest
  • IT eelarve koostamine ja täitmise jälgimine

Mida sisaldab põhiülesanne nr 3

 • IT arendustegevusega seonduvad ülesanded:
  • IT-arendustegevuse planeerimine
  • IT valdkonna projektijuhtimise korraldamine
  • projektülesande püstitamise juhtimine koostöös vastava valdkonna ärijuhiga
  • projekteerimise ja rakenduste valikute juhtimine
  • uute IT-rakenduste koolituste organiseerimine
  • IT infrastruktuuri planeerimine

Mida sisaldab põhiülesanne nr 4

 • IT kasutamise ja ülalpidamisega seonduvad ülesanded:
  • arvutivõrgu administreerimise ja andmeturbe korraldamine
  • kasutajatoe olemasolu ja toimimise tagamine
  • riist- ja tarkvara ning IT-tarvikute ostusüsteemi korraldamine
  • IT ressursside haldus
  • tarkvara litsentseerituse tagamine

Mida sisaldab põhiülesanne nr 5

 • Meeskonna juhtimisega seonduvad ülesanded:
  • IT-organisatsiooni juhtimine
  • IT-organisatsiooni mehitamise juhtimine
  • IT osakonna töötajate ressursi asjakohane jaotamine tagamine
  • tööülesannete ja eesmärkide kokkuleppimine
  • töötulemuste ja töötajate hindamine
  • koostöö korraldamine teiste allüksustega

IT juhi teenuse plussid ja miinused

PLUSS MIINUS
 • Ettevõtte kulude kokkuhoid IT meeskonna arvelt
  • Äririskide maandus
  • Sõltumatus
   • IT teenust ja tarvete ostmisel säilib erapooletus
   • Sõltumatu analüüs ja hinnang ettevõtte IT-le
 • Paindlikus
 • Ettevõttejuhi teadlikuse tõstmine IT kasumlikkusest ettevõttele
 • Võib tunduda kalli teenusena
 • IT juhi piiratud kättesaadavus
  • Ei kehti ajavalem 24/7
 • Delikaatse info jagamine IT juhiga.
 • Juhi suurem süvenemine IT-sse
 • Ettevõtte juhtkonna mittehuvitumine ja teadvustamine IT lahenduste olemasolust ja kasumlikkusest ettevõttele

 

Kuidas saab meilt IT juhi teenust?

 • Lepime kokku kohtumise Teie juures
 • Hindame ära Teie ettevõtte IT olukorra.
 • Paneme kirja tööülesanded ja eesmärgid
 • Sõlmite meiega teenuslepingu, kuhu läheb kirja tööüleanded ja eesmärgid
 • Teostame tööüleandeid koostöös Teiega
 • Korraldame perioodi jooksul töiseid nõupidamisi
 • Tööde üleandmine toimub aktide alusel
 • Peale aktide kinnitamist toimub arveldamine

Vastutus

 • Sõlmitud lepinguga võtame täie vastutuse meie poolt teostatud ja teostatavate tööde ja teenuste eest
 • Täpsem vastutus määratakse ära läbirääkimiste teel ja pannakse kirja lepingusse
 • Lepinguga garandeeritakse salastatud info konfidetsiaalsus 100% -lt.

 


Saa arvutivõrgu eksperdiks läbi meie uudiskirjade

Teile saadetakse maksimaalselt üks kord kuus meie poolne kogemusartikkel võrguteemadest, uutest trendidest maailmaturul ning soovitusi. Saate teada olemasolevatest kampaaniatest ja uutest toodetest. Kui Te aga ühel päeval soovite mitte saada uudiskirju siis saate ennast ühe klikiga eemaldada uudiskirjade saajate nimekirjast